vennootschappen

U bent een (startende) ondernemer en werkt hard voor uw zaak. Een bedrijf voeren kan op vele manieren. Alleen of met een zakelijke partner, met of zonder personeel, als eenmanszaak, B.V. of N.V. Welke vorm past het beste bij u? Deze keuze en de begeleiding daarbij vraagt om maatwerk. De Baarnse notarissen luistert, denkt met u mee en maakt voor u de juridische vertaalslag, zodat alles goed voor u geregeld wordt.

Vanwege fiscale redenen kiezen startende ondernemers vaak in eerste instantie voor een samenwerking in de vorm van een personenvennootschap, waarna in een later stadium wordt overgegaan op een samenwerking in de vorm van een rechtspersoon. Er zijn drie vormen van personenvennootschappen.

Maatschap
De maatschap is een personenvennootschap die wordt gevormd op basis van een overeenkomst tussen twee of meer personen (maten). In deze overeenkomst worden de werkmatige en financiële afspraken over de samenwerking vastgelegd. De maten verbinden zich om samen iets in gemeenschap te brengen. Bijvoorbeeld goederen, kennis en/of arbeid. Dit met het doel om de hieruit voortvloeiende voordelen, bijvoorbeeld winst, te delen. Wanneer één van maten een verplichting is aangegaan, kunnen de andere maten niet zonder meer daarvoor worden aangesproken, tenzij ook namens hen gehandeld is op basis van een volmacht. De maatschap kent geen bescherming tussen het zakelijk en het privé-vermogen van de leden van de maatschap. De maatschap is een goede vorm bij met name individuele beroepsbeoefenaren, zoals bijvoorbeeld in de medische of juridische dienstverlening.

Vennootschap onder firma
De vennootschap onder firma, ook wel VOF genoemd, is een ondernemingsvorm, waarbij twee of meer personen (firmanten) een samenwerkingsverband aangaan om onder gemeenschappelijke naam een bedrijf uit te oefenen. Een VOF wordt opgericht bij een (schriftelijke) overeenkomst. In deze overeenkomst worden zaken vastgelegd als: wat iedere firmant inbrengt, hoe ieders verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen, hoe de winstdeling dient te geschieden en wanneer en hoe de beëindiging van de VOF plaatsvindt. Bij de vennootschap onder firma geldt in principe een hoofdelijke aansprakelijkheid van de firmanten; er is dus geen bescherming tussen het zakelijk en het privé-vermogen van de firmanten.

Commanditaire vennootschap
De commanditaire vennootschap is een bijzondere vorm van een vennootschap onder firma en wordt ook wel “een vennootschap bij wijze van geldschieting genoemd”.

De commanditaire vennootschap kent beherend vennoten, die hoofdelijk aansprakelijk zijn, en stille vennoten (commanditaire vennoten), die als uitsluitend geldschieter niet hoofdelijk aansprakelijk zijn. Een stille vennoot die zich als beherend vennoot gaat gedragen, kan door schuldeisers ook hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld.

Vanwege fiscale redenen of bedrijfsrisico’s kan het verstandiger zijn om uw onderneming in een andere vorm onder te brengen. Bijvoorbeeld in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een naamloze vennootschap.

Besloten vennootschap
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.) is een zelfstandige rechtspersoon, zowel geschikt voor ondernemingen met maar één aandeelhouder en één bestuurder, als voor ondernemingen met meer aandeelhouders en meerdere bestuurders. Vanwege het gewenste besloten karakter van de onderlinge samenwerking zijn de aandelen in een B.V. meestal niet vrij overdraagbaar.

Sinds 1 oktober 2012 is het verplichte minimum aandelenkapitaal voor een B.V. van € 18.000,00 vervallen. Bij de oprichting van een B.V. kan nu worden volstaan met een aandelenkapitaal van bijvoorbeeld € 1,00 of van een andere munteenheid. Sinds 1 oktober 2012 is het ook mogelijk om aandelen uit te geven met of zonder stemrecht. Of het uitgeven van aandelen met of zonder winstrecht. Hierdoor is er een flexibiliteit ontstaan ten aanzien van de inrichting van de spelregels van de B.V. en spreekt men wel van “de flex-B.V.”.Het oprichten van een B.V. vereist een goede notariële ondersteuning en een goede begeleiding door uw accountant of fiscalist.

Naamloze vennootschap
Een naamloze vennootschap (N.V.) is een zelfstandige rechtspersoon, geschikt voor met name grote(re) ondernemingen met een tamelijk groot aandelenkapitaal. Meestal zijn de aandelen in een N.V. vrij overdraagbaar. Ook het oprichten van een N.V. vereist goede notariële ondersteuning en goede begeleiding door uw accountant of fiscalist.

Voor zowel de N.V., als de B.V. geldt dat de spelregels vastliggen in de vorm van statuten. Statuten worden opgenomen in de akte van oprichting of in een latere akte van statutenwijziging.

De Baarnse notarissen zorgt voor het goed bespreken van uw situatie en wensen en de bij u passende ondernemingsvorm. Wij adviseren u graag bij uw keuze en verzorgen alle werkzaamheden die nodig zijn om uw ondernemingsvorm te realiseren.