levenstestament

Heeft u weleens nagedacht over wat er gebeurt als u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Hoe en door wie wordt uw vermogen dan goed beheerd? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of uitstekende particuliere zorg? Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan uw behandelend arts? U kunt bij de Baarnse notarissen hiervoor een zogenaamd levenstestament opmaken. Een levenstestament is een document, waarin u een aantal zaken laat vastleggen voor het geval dat er tijdens uw leven iets gebeurt, waardoor u zelf niet meer in staat bent om dit te doen.

Beheer van uw vermogen
U heeft binnen uw persoonlijke kring één of twee personen waarin u vertrouwen hebt dat zij goed in staat zijn om uw vermogensrechtelijke belangen te behartigen. Deze personen wijst u aan als gevolmachtigde om uw financiële zaken te regelen. U geeft nauwgezette instructies met betrekking tot het te voeren beheer. U vindt het bijvoorbeeld leuk om jaarlijks aan uw (klein)kinderen te schenken of u vindt het belangrijk aan culturele instellingen of goede doelen te doneren. In uw levenstestament geeft u de gevolmachtigde aan op welke wijze deze hiermee door dient te gaan, wanneer u daar zelf niet meer toe in staat bent. Wel dienen er voldoende middelen achter de hand te zijn om uw welzijn te waarborgen.

Wensen op medisch gebied
U geeft in uw levenstestament een volmacht om uw wensen op medisch gebied kenbaar te maken en om goede zorg te organiseren. Ook gaat het om het al dan niet geven van toestemming voor het verrichten van medische behandelingen. U kunt een ‘niet-behandelverklaring’ opstellen, waarin u aangeeft onder welke omstandigheden u vindt dat het leven geen zin meer heeft of voltooid is. Een behandelgebod, waarin u aangeeft dat u onder alle omstandigheden levensverlengende behandelingen wilt, behoort tot de mogelijkheden. Tot slot is het mogelijk om een euthanasieverklaring op te nemen.

Mentorschap / bewind / curatele
Mocht het toch nodig zijn dat er een mentor, bewindvoerder of curator wordt benoemd, dan bevat uw levenstestament belangrijke informatie voor de Kantonrechter. Bijvoorbeeld: wie wordt er bij voorkeur benoemd (en wie vooral niet!) en welke instructies krijgt deze persoon?

Levenstestament en uw notaris
De Baarnse notarissen is bij uitstek geschikt om u te adviseren over het levenstestament. Ons kantoor heeft specialistische kennis over de genoemde onderwerpen.

De Baarnse notarissen zorgt voor registratie van uw levenstestament bij het landelijk levenstestamentenregister. Artsen, rechters en andere betrokkenen kunnen hier nagaan of u een levenstestament heeft. Bij ons kantoor kunnen zij vervolgens de inhoud opvragen. Uw privacy is daarbij gewaarborgd.

U kunt uw levenstestament desgewenst op elk moment intrekken of wijzigen. Hiervoor is het nodig dat u een nieuwe notariële akte op laat stellen. De Baarnse notarissen begeleidt u hierbij. Zo houdt u de regie van uw leven zoveel mogelijk in eigen handen.