algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden landelijk

De Baarnse notarissen Ligthart Karelse is als openbare maatschap ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32140219 en oefent de notariële praktijk uit. De aansprakelijkheid van de notaris is op grond van de landelijke regeling beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval van de notaris aanspraak op de uitkering geeft; op de aansprakelijkheid zijn van toepassing de algemene voorwaarden, die bij de Kamer van Koophandel Haaglanden in Den Haag en de Griffie van de Rechtbank Den Haag zijn gedeponeerd en die kosteloos bij de notaris en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie verkrijgbaar zijn.

ALGEMENE VOORWAARDEN van: de Baarnse notarissen Ligthart Karelse

Artikel 1

 1. De Baarnse notarissen Ligthart Karelse (“de maatschap”) is een maatschap van een of meer natuurlijke personen en/of een of meer rechtspersonen.
 2. De maatschap is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossier nummer 32140219 en is gevestigd op het adres Eemnesserweg 12 te (3741 GA) Baarn.
 3. De maatschap heeft als doel het verlenen van notariële diensten in de ruimste zin.

Artikel 2

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij de maatschap als (potentiële) opdrachtnemer en/of verlener van diensten optreedt of andere (vervolg) werkzaamheden verricht, ongeacht of daar een beloning voor is afgesproken.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van de maatschap maar ook ten behoeve van de (voormalige) maten alsmede hun (voormalige) bestuurders, alle andere personen die voor de maatschap werkzaam zijn, alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige opdracht door de maatschap zijn ingeschakeld, alsmede alle (rechts)personen voor het handelen van wie de maatschap aansprakelijk zou kunnen zijn dan wel de eventuele erfgenamen of rechtsopvolgers van alle bedoelde (rechts)personen.

Artikel 3

 1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door de maatschap, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
 2. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (“BW”) dat voor het in lid 1 van dit artikel omschreven geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt uitdrukkelijk en volledig uitgesloten.
 3. Het bepaalde in artikel 7:402 BW, handelend over het gevolg geven aan verstrekte opdrachten, alsmede in artikel 7:409, handelend over het overlijden van de opdrachtnemer, wordt eveneens uitdrukkelijk en volledig uitgesloten.
 4. De maatschap is verplicht bij haar werkzaamheden de zorg te betrachten die vanwege door haar te verlenen diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze van haar kan worden verwacht. De maatschap staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

Artikel 4

 1. Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
 2. Een opdracht aan de maatschap geldt als aanvaard als de opdracht door de maatschap is bevestigd of als de opdrachtgever een op zijn verzoek opgestelde ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt.
 3. Een opdracht aan de maatschap geldt ook als aanvaard als de maatschap een koopovereenkomst ontvangt waarin is bepaald dat (het kantoor van) de maatschap voor het opmaken en doen passeren van de akte van levering zal zorg dragen en de benodigde werkzaamheden inmiddels zijn gestart.

Artikel 5

 1. In geval een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van de opdracht aan de maatschap verschuldigd zijn. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, deze natuurlijk persoon tevens opdrachtgever.
 2. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de in het vorige lid bedoelde natuurlijk persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Artikel 6

 1. Bij de uitvoering van een aan de maatschap verstrekte opdracht, laat de maatschap zich bijstaan door personen, die voor de maatschap werkzaam zijn en/of (rechts)personen die bij de uitvoering van enige opdracht door de maatschap zijn ingeschakeld. Het staat de maatschap vrij om verleende opdrachten en werkzaamheden onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen maten en werknemers van de maatschap te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
 2. De maatschap zal bij het inschakelen van derden die niet binnen de maatschap werkzaam zijn, zoveel mogelijk vooraf overleggen met de cliënt en in elk geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De maatschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van bedoelde derden. De maatschap is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. 

Artikel 7

 1. De notaris/maatschap licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn/haar inschakeling.
 2. De notaris/maatschap deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
 3. De notaris/maatschap zal de kosten van zijn/haar werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.
 4. Tenzij uitdrukkelijk met de opdrachtgever is overeengekomen dat de maatschap voor de dienstverlening wordt gehonoreerd door middel van een vast bedrag, worden de kosten van de werkzaamheden die de maatschap verricht op basis van nacalculatie in rekening gebracht op basis van de periodiek door de maatschap vast te stellen uurtarieven van de personen die aan de opdracht hebben gewerkt, te verhogen met omzetbelasting en gemaakte verschotten.

5       De door de maatschap ten behoeve van de opdrachtgever betaalde kosten, waaronder begrepen de voorgeschreven onderzoekskosten, worden separaat in rekening gebracht.

 1. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum dan wel tegen uitgifte van een factuur bij een onroerend goed transactie op de datum van het passeren van de akte, tenzij anders is overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de wettelijke vertragingsrente van artikel 6:119a BW verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de incassokosten vallend op de invordering voor rekening van de opdrachtgever. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Als de opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf, dan wordt in afwijking van het hiervoor vermelde als incassokosten 15% van de openstaande vordering gerekend, met een minimum van €250,00.
 2. De maatschap kan, als de opdrachtgever in verzuim is met betaling van een declaratie, de opdracht onmiddellijk en eenzijdig beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden.
 3. De maatschap kan verlangen dat een voorschotdeclaratie wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen.
 4. De maatschap is bevoegd om bij langer in behandeling zijnde opdrachten, tussentijds te declareren.

Artikel 8

 1. De aansprakelijkheid van de maatschap of van de betreffende notaris is op grond van een landelijke regeling beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragregels zijn minimum normen opgenomen waaraan die verzekering moet voldoen.
 2. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering als bedoeld in dit artikel plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de maatschap jegens opdrachtgevers beperkt tot maximaal het door de maatschap in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium exclusief omzetbelasting.
 3. De hiervoor omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de maatschap aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden en voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere goederen, geen uitgezonderd.
 4. Indien door de uitvoering van een opdracht of op andere wijze schade aan personen of goederen wordt toegebracht, waarvoor de maatschap aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door de maatschap gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de maatschap onder die verzekering draagt.
 5. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers, personen waarmee een samenwerkingsverband is gesloten of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde beroepsbeoefenaren hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Aangesproken werknemers, personen waarmee een samenwerkingsverband is gesloten en bestuurders van bedoelde praktijkvennootschappen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.
 6. Indien er bij de opdracht gecommuniceerd wordt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, erkennen partijen dat daar risico’s aan kleven, zoals, maar niet beperkt tot, vervorming, vertraging, verdwijning en virussen. De maatschap is niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Zowel de maatschap als de opdrachtgever/cliënt zal al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht kan worden, doen of nalaten ter voorkoming van vermelde risico’s.

Artikel 9

 1. Ingeval de opdrachtgever of een derde klachten heeft over de uitvoering van de opdracht, dient hij de maatschap daarvan binnen twee maanden na ontdekking van de tekortkoming, althans nadat de tekortkoming redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven, bij gebreke waarvan hij er geen beroep meer op kan doen, dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd.
 2. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook die de opdrachtgever jegens de maatschap kan inroepen, verjaren door verloop van één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden; hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW, handelend over de protestplicht van een schuldeiser.
 3. De opdrachtgever is gehouden de maatschap te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan de maatschap te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

Artikel 10

 1. Een vordering op (een notaris van) de maatschap vanwege de uitbetaling van geld op grond van een rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand.
 2. De opdrachtgever is verplicht aan de maatschap te vergoeden al die bedragen die de maatschap ten onrechte aan de opdrachtgever heeft betaald ten gevolge van een fout, zowel ten gevolge van een type- en/of rekenfout en/of een kennelijk onjuiste interpretatie van een overeenkomst.
 3. De maatschap behoudt zich het recht voor de stukken voor zover die ter zake van de opdracht in het dossier worden bewaard vijf jaar na de aanvang van de dag volgend op die waarop haar werkzaamheden in het dossier zijn beëindigd, te vernietigen.

Artikel 11

 1. Op de diensten van de maatschap is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing. In dat kader is de maatschap onder meer verplicht om:
 • in verband met de dienstverlening aan de cliënt een cliëntenonderzoek uit te voeren welk, onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat;
 • zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) te doen als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.
 1. De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure “Spelregels voor notaris en consument”. Deze brochure is te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.
 2. Er geldt een kantoorklachtenregeling, raadpleeg daarvoor www.debaarnsenotarissen.nl.

Voorts geldt een landelijke Klachten- en Geschillenregeling Notariaat; raadpleeg daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

 1. In geval in een tuchtprocedure tegen (een notaris van) de maatschap (een notaris van) de maatschap in het gelijk wordt gesteld kan deze een forfaitair bedrag aan proceskosten, gelijk aan het bedrag waartoe de notaris veroordeeld had kunnen worden, bij de betreffende cliënt als in het ongelijk gestelde klagende partij in rekening brengen.
 2. De wet schrijft voor dat de maatschap gegevens verzamelt van diegenen die direct of indirect bij de dienstverlening van de maatschap zijn betrokken. Op de website van de maatschap staat de privacyverklaring waarin wordt uitgelegd hoe de maatschap omgaat met de persoonsgegevens.

Artikel 12

Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, sector Civiel recht, op 11 april 2019, onder depotnummer 83/2019, met vervallenverklaring van de tot die datum geldende algemene voorwaarden.